Sobre nós

A Asociación AXEL nace no ano 2004 cos seguintes fins recollidos nos seus estatutos:

Son fines principais da Asociación as seguintes actividades dirixidas á xuventude e a colectivos de difícil inserción(mulleres, maiores de 45 anos, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero, persoas con diferentes capacidades, etc):

Son fins principais da Asociación as seguintes actividades dirixidas á xuventude e a colectivos de difícil inserción (mulleres, maiores de 45 anos, inmigrantes, vítimas de violencia de xénero, persoas con capacidades diferentes, etc.):

1.- Fomentar e difundir a cultura emprendedora e o emprendemento no eido laboral, social e tecnolóxico entre os devanditos colectivos.

2.- Apoio técnico no desenvolvemento de iniciativas emprendedoras e do cooperativismo no eido laboral, social e tecnolóxico.

3.- Promoción da igualdade de xénero e ó desenvolvemento da perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos sociais, económicos e políticos.

4.- Colaborar e establecer relacións e iniciativas conxuntas con organismos de goberno e outras entidades sociais,  públicas, privadas, locais, autonómicas, nacionais, e internacionais que contribuan a acadar os fins para os que foi creada a asociación.

7.- Reducir a fenda dixital e salarial destes colectivos a través da formación profesional e a aprendizaxe ao longo de toda a súa vida, especialmente para as mulleres, o que debería garantirlles o acceso a empregos de calidade e as oportunidades de reciclaxe e adaptación aos cambios do mercado laboral e da sociedade. 

8.- A promoción e aplicación do emprendemento, do cooperativismo e das inciativas de economía social como nexo de unión e punto de encontro entre as diferentes etnias e culturas.

10.- A realización de actuacións para a difusión e formación relacionadas co desenrolo e implantación da sociedade da información.

11.- Formación en materia de creación, xestión e desenvolvemento de  proxectos cooperativos empresariais e sociais.

12.- Organización de actividades de voluntariado para mellorar a inclusión social e laboral dos colectivos con dificultades de inserción.

13.- Apoio ás iniciativas empresariais para dar respostas aos  retos que aparecen nos novos entornos económicos.

14.- Desenvolver accións encamiñadas a fomenta-la loita contra o deterioro do medioambiente.

Asociación incluída no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais nº: E-7595

Na actualidade: